Alberta Health Services

Alberta Health Services


Pharmacology


Pharmacology (MFR Drug Reference) - contains all medication notes in one file

Individual Medications:

 1. Acetylsalicylic Acid (ASA) v2.1
 2. Atrovent v2.1
 3. Dextrose v2.1
 4. Epinephrine v2.1
 5. Glucagon v2.1
 6. Glucose (Oral) v2.1
 7. Oxygen v2.1
 8. Naloxone v2.1
 9. Nitroglycerin v2.1
 10. Nitrous Oxide v2.1
 11. Salbutamol v2.1

Edmonton, Alberta, Canada